<WB02> w600+WR1

 目錄

接線安裝


 

 


 

接線安裝

1.            先將WR1w600連接

2.            w600 USB線插入電腦後即可使用

(不需要安裝驅動程式)


 

大小畫面切換

  按壓 WR1 上的按鍵, 即可在不同的大小畫面組合中切換


 

常見問題

插電腦後找不到600

ð  600需直接插於筆記型電腦或桌上型電腦的USB孔位。不可插在 USB HUB


 

 

WR1畫面不清楚

ð  請手動轉動WR1前端的調焦環, 直到畫面變成清晰


WR1畫面有延遲感

ð  當環境亮度不足時,為了維持畫面清晰度, 速度會變慢。可以其他光源對拍攝物體進行補光,例如手機燈光或枱燈。